POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.up-recruitment.pl oraz w inny sposób pozyskanych przez Up Recruitment Sp. z o.o..
 2. Administratorem danych jest  UP RECRUITMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. WAŁOWA 29, 33-1 00 Tarnów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610969 (dalej: „Administrator”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4.          Dane osobowe są dla nas ważne, dlatego Administrator dokłada najwyższej staranności do poszanowania prywatności Kandydatów do pracy. Administrator danych osobowych i właściciel serwisu up-recruitment.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów i oferowanych usług. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

Znaczenie pojęć używanych w polityce prywatności

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Up Recruitment Sp. z o.o. w Serwisach w celu poszukiwania ofert pracy, aplikowania na nie i udziału w procesach rekrutacyjnych.

Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę w naszych Serwisach lub korzystający z usług rekrutacyjnych.

Serwis– serwis internetowy należący do Up Recruitment, w ramach, których świadczymy swoje usługi.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis Up Recruitment.

Cele przetwarzania Państwa Danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów przekazywane za pośrednictwem Formularza kontaktowego znajdującego się na podstronach: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5ad735f2a0764beaa244aadf654b6729 w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi w zakresie przez Państwa wskazanym w Formularzu kontaktowym. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości skorzystania z funkcjonalności formularza. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wysłania danych poprzez formularz. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Administrator Danych przetwarza dane osobowe Kandydatów szukających pracy w następujących celach:

 • realizacji procesów rekrutacyjnych. Dotyczy to wysyłania Twojego CV do potencjalnych pracodawców oraz bieżącego informowania Kandydatów na temat innych możliwości ofert pracy drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na podstawie Państwa zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

Administrator Danych przetwarza następujące dane:

 • dane wskazane w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa
 • dane wskazane dobrowolnie przez Kandydata

Administrator przetwarza dane przekazywane przez formularz kontaktowy, zebrane w  jakikolwiek inny sposób m.in. poprzez przesłanie CV bezpośrednio do Administratora Danych w następujących celach:

 • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora Danych, Użytkownika, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
 • marketingu i promocji produktów i usług - w przypadku wyrażenia zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
 • wysyłania informacji handlowych (zgodnie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
 • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody (art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i art. 6 ust.1 lit. a) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.

W przypadku zawarcia umowy z Administratorem, przetwarzamy dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy oraz podane dobrowolnie przez Kandydatów, celem jej realizacji.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

 • nasi klientci/potencjalni pracodawcy: będziemy udostępniać dane Kandydatów naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące zainteresować Kandydatów lub którzy są zainteresowani profilem Kandydatów. Klienci/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności w odniesieniu do danych Kandydatów;
 • organy państwa, nadzoru, lub organy ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia;
 • osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu oraz osoby odpowiadające za nadzór IT, nadzór nad poprawnością działań rekrutacyjnych w tym prawnicy
 • podmioty przetwarzające, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu dane są usuwane. Gdy wyraziliście Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przechowujemy wówczas dane przez okres ___________. Ponadto dane osobowe  możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora Danych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO - prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskają Państwo informację o tym, że Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, mają Państwo prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – mogą Państwo zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
  • kwestionują Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
  • Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  • Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO - otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi.

Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których Państwa dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Administratora Danych.

Przetwarzania danych poza terytorium UE

Dane nie są przekazywane poza obszar UE.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Profilowanie

Administrator nie realizuje funkcji pozyskiwania informacji o Użytkownikach oraz zestawiania podawanych przez Użytkowników informacji w sposób automatyczny w celu automatycznego dopasowania profilu Użytkownika do ofert pracy, tym samym nie stosuje profilowania.

Zarządzanie bezpieczeństwem

 1.          Administrator zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas korzystania z Serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

 1.          Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Kandydatów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.          Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: _______________________
 3.          Data ostatniej modyfikacji: _____________

 

Używamy plików cookie, aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim.